Disclaimer

Disclaimer voor www.willemkoolmees.nl

Willem Koolmees (Kamer van Koophandel: 65061691), hierna te noemen Willem Koolmees, verleent u hierbij toegang tot www.willemkoolmees.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Willem Koolmees behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Willem Koolmees spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Willem Koolmees.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Willem Koolmees.Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Willem Koolmees oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Willem Koolmees nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Willem Koolmees en haar bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Willem Koolmees, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd

 

Disclaimer for www.willemkoolmees.nl

Willem Koolmees (Chamber of Commerce: 65061691), hereinafter referred to as Willem Koolmees, hereby grants you access to www.willemkoolmees.nl (“the Website”) and invites you to purchase what is offered.

Willem Koolmees reserves the right to change the content or remove parts at any time without having to notify you.

Limited liability

Willem Koolmees makes every effort to update and/or supplement the content of the Website as often as possible. Despite this care and attention, it is possible that content is incomplete and/or incorrect.

The materials offered on the Website are offered without any form of guarantee or claim to accuracy. These materials may change at any time without prior notice from Willem Koolmees.

Specific to prices and other information about products on the Website, a reservation for obvious programming and typing errors applies. You cannot claim an agreement with Willem Koolmees based on such errors. Users can post content on the Website themselves. Willem Koolmees does not exercise any prior control or editorial supervision, but will seriously investigate complaints about user content and intervene where necessary. Please contact us via the contact form.

Willem Koolmees can never accept liability for hyperlinks to websites or services of third parties included on the Website.

Royalty

All intellectual property rights regarding these materials belong to Willem Koolmees and its visitors.

Copying, distribution and any other use of these materials is not permitted without written permission from Willem Koolmees, except and only to the extent otherwise provided in regulations of mandatory law (such as the right to quote), unless otherwise indicated for specific materials.

Other

This disclaimer may change from time to time. This disclaimer was generated via the ICTRecht disclaimer generator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/).